வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது ஓர் அறிவியல். புராண இந்திய நாகரிங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக விரிவாகக் கற்கப்பட்டது. வேத அறிவியல்களுள் ஒன்று. மனித குலத்தின் நலனுக்கான உணர்வு, வாழ்க்கைக்கான நியாயம் ஆகியவற்றால் உந்தப்பட்டது வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் பூர்விகம். வாஸ் என்ற வேர்ச்சொல்லின் பொருள் “வசிப்பது, வாழ்வது, தங்குவது, இருப்பது” ஆகியவையாகும். திசைகள், பிரபஞ்ச ஆற்றல் ஆகியவற்றின் அறிவியல் வாஸ்து சாஸ்திரம். பிரபஞ்ச ஆற்றல் எவ்வாறு மனித வாழ்வை பாதிக்கிறது என்று விளக்குகிறது. சூழலுடன் இணக்கமாக இணைந்து வாழ்வது பற்றி மனித குலத்திற்கு வாஸ்து சாஸ்திரம் கற்பிக்கிறது.

ஒவ்வொரு இடத்திற்கும், அது வீடோ, பெரு நிறுவனமோ, தொழிற்சாலையோ அல்லது ஒரு நிறுவனமோ, எதுவாக இருந்தாலும் அதற்கு 8 திசைகள் உண்டு. நான்கு முக்கிய திசைகளும் நான்கு மூலைகள். ஒவ்வொரு திசைக்கும் ஒரு சிறப்பு உண்டு. எடுத்துக்காட்டாக, வீட்டின் முக்கிய வாசலும் அது உள்ள திசையும் அந்த வீட்டில் வாழும் மக்களின் ஆரோக்கியம், செல்வம், தொலைத்தொடர்பு (உறவுகள்) ஆகியவற்றில் தொடர்பு கொண்டது.

திசைகள்

மொத்தம் 8 திசைகள் உள்ளன. அதன் ஒவ்வொரு மையமும் 45 டிகிரிக்களால் வேறுபடுகிறது. அதாவது ஒவ்வொரு திசையிலும் 45 டிகிரிக்கள் உள்ளன.

கடிகார முனை சுற்றும் திசையில் பின்வரும் திசைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

1. வடக்கு – உத்தர
2. வடகிழக்கு – ஈசானி
3. கிழக்கு – பூர்வ
4. தென்கிழக்கு – அக்னேயி
5. தெற்கு – தக்சினா
6. தென்மேற்கு – நைர்டா
7. மேற்கு – பஸ்சிமா
8. வடமேற்கு – வயாவ்யா

திசைகாட்டியைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு திசைகளைக் கண்டறிவது

  • உங்களது உள்ளங்கையின் மையத்தில் திசைகாட்டியை வையுங்கள், அப்போதுதான் திசைகாட்டி சாயாமல் இருக்கும்.
  • திசைகாட்டியை சுற்றுங்கள். சிவப்பு ஊசி வடக்கு திசையை சரியாக் காட்டும் வரை சுற்றுங்கள்.