கல்வி நிலையங்களுக்கான வாஸ்துவின் முக்கியத்துவம்

ஒரு கல்வி நிலையத்தின் கட்டுமானவியல் (வாஸ்து) கல்வி நிலையம், அதே போல மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் வெற்றியில் மிக முக்கியமான அங்கம் வகிக்கிறது. பெரும்பாலான வெற்றிகரமான கல்வி நிலையங்கள் முறையான வாஸ்துவைக் கடைபிடிப்பதால் மாபெரும் கட்டுமானவியல் சிறப்புகளாக உள்ளன.

சரல் வாஸ்துபடி, கல்வி நிலையத்தின் வாஸ்து, நிலையத் தலைமையின் வாஸ்து திசையுடன் ஒத்துப் போக வேணடும். கல்வி நிலையத்தின் வாஸ்து அதன் தலைமைப் பொறுப்பில் இருப்பவருடன் ஒத்துப் போகவில்லை எனில், வாஸ்து பின்பற்றுவதில் உள்ள சிக்கல்களைக் கையாள குறிப்பிட்ட வாஸ்து பரிகாரங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மாணவர்களுக்கு
Vastu for student

ள்ளி, கல்லூரி அல்லது பயிற்சி நிலையம் போன்ற கல்வி நிலையங்களில் மாணவர்கள் பெரும்பாலான நேரங்களில் ஆசிரியர்கள் கற்பிப்பதைக் கவனித்துக் கொண்டும், பாடங்களைப் பயிற்சி செய்து கொண்டும் இருப்பார்கள். மாணவர்கள் அங்கு சரியான திசையில் அமர்வது மிக முக்கியம். அதன் மூலம் அவர்களுடைய சக்கரங்கள் (ஆஞ்னா சக்கரம்) சரியான முறையில் ஆற்றல் பெற்று அவர்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் பாடங்களை கவனிக்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடிகிறது.

அனைத்து மேசைகளும் சுத்தமாகவும் ஒழுங்காகவும் இருக்க வேண்டும். பல புத்தகங்கள் மேசைமீது சிதறிக் கிடக்கக்கூடாது.

வகுப்பறைக்கு
vastu for class room

ஒரு வெற்றிகரமான கல்வி நிலையத்தை நடத்துவதற்கு, வகுப்பறைகள் மிக முக்கியமானவைகளாகக் கருதப்படுகின்றன. ஏனென்றால் மாணவர்கள் அதிகமான நேரம் அந்த வகுப்பறையில் கழிக்கின்றனர். வகுப்பறை மிகச் சுத்தமாகவும் பிரகாசமாகவும் கெட்ட வாடை எதுவுமில்லாமல், முறையான வெளிச்சம் மற்றும் காற்றுடன் திறந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும். வகுப்பறையின் அமைவிடத்தை மிகுந்த கவனமுடன் அமைக்க வேண்டும். அதன் வாயிலாக மாணவர்கள் வகுப்பறையிலும் அதைச் சுற்றிலும் இரைச்சல் எழுப்பாமல், கூட்டமாக முண்டியத்துச் செல்லாமல் இருக்க முடியும். வகுப்பறை ஒரு தூணின் கீழ் அல்லது குளியலறையின் கீழ் அமையக் கூடாது. மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் தேசத் தலைவர்கள் அல்லது தேசியச் சின்னங்களின் படங்கள் சரியான நிலையில் வகுப்பறையில் பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஓடும் குதிரைகள், உதிக்கும் சூரியன், சரஸ்வதி படங்கள் அல்லது மாணவர்களின் சாதனைகளைக் குறிக்கும் பரிசுக் கோப்பைகள் ஆகியவை சின்னங்களில் உள்ளடங்கும்.

வகுப்பறை பிரகாசமான நிறங்களில் வண்ணம் தீட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும். தூண்கள், மரச் சாமான்களின் கூர்மையான விளிம்புகள், திறந்த நிலையில் இருக்கும் அலமாரிகள் போன்ற கவனத்தைத் தடுக்கும் பொருள்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். படிக்கும் மேசைகள் சுவர்களுக்கு எதிரில் இடம் பெறக் கூடாது.