9 થી 180 દિવસમાં પરિણામનો
અનુભવ કરો

તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ આજે જ બુક કરો

  • તમારા પ્રશ્નોનો જવાબ મેળવો
  • તમારી મુશ્કેલીઓનું નિરાકરણ મેળવો
  • તમારું ઘર તમને કેવીરીતે અસર કરે છે તે તમે જાણો
  • મફત વાસ્તુ સલાહ મેળવો !
Icon_1_fn
Vastu Solution
Book your Appointment
Name is required.
Name should contain only letters(A-Z).
Email is required
Invalid email address.
Mobile number is required.
Mobile Number (Format: 9875463211) should be 10 digit long and must start with 9 or 8 or 7 or 6.
State is required.
Problem is required.
Preferred date is required.
Preferred time is required.

* We will call you via video for Free Vastu Prediction .

Free Vastu Prediction

It’s a service provided by “Guruji” for the betterment of mankind.

Steps for Free Prediction

  • Select your preferred date and time
  • Our team will call you via Video at your preferred time.
  • We will create & analyse your house plan
  • Based on your house plan, we will tell you the actual cause of your problem for FREE!