vastu-remidies

वास्तु क्षेम खुशाली वाढविण्यास मदत करते जे आपल्या नशिबाशी बेबनाव करीत नाही. असा दृढविश्वास आहे की, वास्तु हे एक बांधणीचे शास्र आहे जे समृध्दीचे वचन देते. त्याच बरोबर जेव्हा वास्तु शास्राचा पूर्णपणे पाठपुरावा केला जात नाही अशा वेळेस वास्तु शास्रात काही विशेष सवलती असतात का ? विशेष करून आपल्यापैकी जास्तीत जास्त लोक उत्कृष्ट अभिरूची असलेली जीवन शैली जगतात आणि वास्तु सिध्दांतांचा उपयोग न करता प्रामुख्याने स्थापत्यशास्रीय रचनांची बांधकामे केली जातात. त्या शिवाय बांधकामांच्या नियमांचे निरीक्षण केले गेले पाहिजे आणि त्यांचे अनुकरणही करणे गरजेचे आहे. या रीतीने आदर्श वास्तु अनुरूप बांधकाम मिळणे अक्षरशः अशक्यच आहे. तथापि, आपण काही तडजोडी करू शकतो का ? अर्थातच, नक्कीच तडजोडी करू शकतो.

व्यावहारिकदृष्ट्या बघितले तर, आपण बाह्य गोष्टींमध्ये बदल करू शकलो नाही तर आपण अतिशय सूक्ष्म गोष्टींकडे लक्ष द्यावयास हवे. ह्यावरून असे दिसते की, आता अंर्तभागाकडे लक्ष देण्यास सुरूवात केली पाहिजे. वास्तु शास्रापेक्षाही काही इतर मार्गदर्शके ही अतिशय महत्त्वाची ठरू शकतात. हे सर्व नकारात्मक तत्त्वांना परस्पर निष्फळ ठरवून संतुलन करण्यासाठी आहे.

वास्तु खरोखरच धर्म नाही. हे वास्तवात एक शास्र आहे ज्यामध्ये वस्तुंना योग्य प्रकारे स्थापित करून हे सुनिश्चित केले जाते की पाच तत्त्वांमधील प्रत्येक तत्त्व समतोल आहे. जर असे असेल तर, त्यामुळे आयुष्यात जास्तीत जास्त फायदे प्राप्त होतात. जर घर, फ्लॅट किंवा कार्यालय यामध्ये एकाही मार्गदर्शकाचे उल्लंघन झाले तर त्याला वास्तु दोष असे म्हणतात.

सहसा, बहुतेक वास्तु दोषांमध्ये ( उणीवांना ) सुधारणा करण्यासाठी खोल्यांमध्ये परिवर्तन करणे, खोल्यांच्या अंतर्भागात विशेष बदल करून किंवा खोल्यात असलेल्या वस्तूंना नियंत्रक अथवा ऊर्जेने सक्रिय केलेल्या वस्तूंचा उपयोग करून खोलीला पुन्हा सजविले ( त्यांची जागा बदलून ) जाते. जर वास्तु उपायांचे समाधानकारकपणे अनुकरण केले तर जवळ जवळ प्रत्येक वास्तु दोषांसाठी ( उणीवांसाठी ) निश्चितपणे वास्तु उपाय आहेत ज्यामुळे कदाचित शांति आणि समृध्दी येऊ शकेल. व्यक्तीच्या निवास अथवा व्यावसायिक मालमत्तेमध्ये असणाऱ्या  वास्तु दोषांचा ( त्रूटी ) पूर्णपणे नाश करण्यासाठी असे काही वास्तु उपाय आहेत.

तोडफोड न करता करायचे वास्तु उपाय –

कोणीतरी हे प्रस्तावित केले आहे की, वास्तु सुधारणा करण्यासाठी त्यानंतर होणारी मोडतोड अथवा बांधकामाच्या नूतनीकरणाच्या माध्यमातून, उदाहरणार्थ भिंतींना पाडून, दरवाजांना पाडून / दरवाजांमध्ये बदल करून इत्यादी फेरबदल करून वास्तुमध्ये सुधारणा घडविता येऊ शकते. असे भारतीय वास्तु शास्रात शक्य आहे का ? का हा शब्द अतिशय लोकप्रिय आहे आणि ज्या वास्तु शास्रामध्ये काहीही मोडतोड केली जाणार नाही असा सल्ला दिला जातो त्याच्याच शोधात बहुसंख्य रहिवासी असतात असे दिसून आले आहे.

आजकाल बहुतेक वेळा लोक वास्तु उपायांना लागू केल्यावर त्याचे सकारात्मक परिणाम लगेचच प्राप्त व्हावेत अशी अपेक्षा करतात. परंतु नेहमीच सकारात्मक परिणाम मिळतीलच असे होत नाही. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की परिणामांचा दृश्य प्रभाव मिळण्यासाठी थोडा वेळ अवश्य लागेल. सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणामांच्या प्रभावालासुध्दा धैर्याने तोंड देण्यासाठी शांत असणे आवश्यक आहे. वास्तु उपायांना लागू केल्यानंतर वर्तणूक आणि दृष्टिकोन या पैलूंचा सुध्दा लवकर परिणाम मिळण्यासाठी भर पडते.

नूतनीकरण आणि मोडतोड न करता होणारे सरळ वास्तु उपाय –

सरळ वास्तु एक अंदाजांवर आधारित एकमात्र आणि शास्रशुध्द वास्तु उपचार व उपाय आहे जे घर, घराच्या कर्त्याची जन्मतारीख आणि लिंग ( पुरूष अथवा स्री ) यावर कार्य करते. कुटुंबाला सामना करावा लागेल अशा गोष्टींचे भाकीत सामना कराव्या लागणाऱ्या गोष्टींचा ताळमेळ कुटुंबाचा प्रमुख, कुटुंबाच्या सदस्यांबद्दलची माहिती आणि घरातील वेगवेगळी तत्त्वे यांच्याबरोबर बसतो किंवा नाही यावर आधारित असतो. कोणत्याही प्रकारच्या अमान्यतेमुळे घराचा प्रमुख किंवा कुटुंबातील सदस्य अथवा संपूर्ण कुटुंबासाठी अडचणीचे होते.

कुटुंबाला अडचणींचा सामना कराव्या लागणाऱ्या गोष्टींविषयीचा अंदाज करण्यात आणि कुटुंबाबरोबर त्या गोष्टी तपासून सहमती घेण्यासाठी सरळ वास्तुमुळे मदत मिळते. जेव्हा कुटुंबाचे या अंदाजांविषयी एकमत होते तेव्हा नूतनीकरण व मोडतोड न करता संभावित अंदाजांविषयी वास्तु उपाय करण्याच्या हेतूने आम्ही संपूर्ण सल्ला पुरवितो. सरळ वास्तुच्या अंमलबजावणीनंतर तुमचे भाग्य बदलते आणि त्याच बरोबर अधिक समजुतदारपणा, प्रेम, शांती तसेच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये सुसंवादाबरोबर तुम्हाला तणावमुक्त जीवन व्यतीत करता येते.

Vastu Solution
Book your Appointment
Name is required.
Name should contain only letters(A-Z).
Email is required
Invalid email address.
Mobile number is required.
Mobile Number (Format: 9875463211) should be 10 digit long and must start with 9 or 8 or 7 or 6.
State is required.
Problem is required.
Preferred date is required.
Preferred time is required.
Captcha is required.

* We will call you via video for Free Vastu Prediction .

Free Vastu Prediction

It’s a service provided by “Guruji” for the betterment of mankind.

Steps for Free Prediction

  • Select your preferred date and time
  • Our team will call you via Video at your preferred time.
  • We will create & analyse your house plan
  • Based on your house plan, we will tell you the actual cause of your problem for FREE!