Karnataka
suvarna-news
Guruji LIVE Program
09:00 AM – 10:00 AM
1Hr
Sunday
Guruji’s Program (Repeat)
12:00 AM – 01:00 AM
1Hr
Sunday
public-tv
Guruji LIVE Program
05:00 PM – 06:00 PM
1 Hr
Sunday
Guruji’s Program (Repeat)
11:30 PM – 12:30 AM
1 Hr
Sunday
Saral Vaastu
04:45 PM – 05:00 PM
15 min
Daily
Namma-Tv
Saral Vaastu
01:00 PM  – 01:30 PM
30 Mins
Daily
Saral-jeevan
Manukulada Olithigagi (Guruji Live)
07:00 PM – 08:00 PM
(Daily) 1 Hr
Manukulada Olithigagi (Repeat 1)
11:00 PM – 12:00 AM
(Daily 1 Hr
Manavabivrudhi Guru
01:00 PM – 01:30 PM
04:00 PM – 04:30 PM
30 mins (Daily)
Maharashtra
tv9-marathi
Saral Vaastu
02:15 PM – 02:30 PM
15 Mins
Daily
Saral Vaastu
10:40 PM – 10:55 AM
15 Mins
Fri – Sun
jai-Maharashtra
Saral Vaastu
12:30 PM – 01:00 PM
30 Mins
Daily
Zee Marathi
Saral Vaastu
03:30 PM – 03:52 PM
22 Mins
Mon
MKN
Saral Vaastu
12:00 PM – 12:30 PM
30 Mins
Daily
Gujarat
lakshya-tv
Saral Vaastu
12:00 PM – 12:30 PM
30 Mins
Daily
Saral Vaastu
03:00 PM – 03:30 PM
30 Mins
Daily
tv9-gujarat
Saral Vaastu
03:40 PM – 3:55 PM
15 Mins
Thu-Sat
Saral Vaastu
11:40 AM – 11:55 AM
15 Mins
Mon-Sun
zee 24 kalak
Saral Vaastu
11:30 AM – 12:00 PM
30 Mins
Daily